Cách tính hệ số lương giáo viên Tiểu học Hạng II

Trích câu trả lời của Chính phủ về cách tính hệ số lương giáo viên Tiểu học Hạng II

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang là giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.07, hệ số 3,33. Tôi đáp ứng đủ tiêu chuẩn để chuyển sang giáo viên tiểu học hạng II mới theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, vậy khi chuyển sang hạng II mới, hệ số lương của tôi là bao nhiêu?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) và được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Đối với trường hợp cụ thể, bà Bùi Thanh Tâm có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền (Phòng Nội vụ hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo) để được giải đáp.


Để lại bình luận

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu.