Chất thải rắn là gì?

Chất thải rắn là gì? Quy định pháp luật về phân loại và xử lý chất thải rắn là gì?

1. Chất thải rắn là gì?

Chất thải rắn là chất thải rắn, bùn thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất, sinh hoạt hoặc những hoạt động khác.

Chất thải rắn thường chứa rất nhiều túi ni lông, nếu không được xử lý tốt sẽ gây ô nhiễm trắng, tác động to tới sức khỏe con người.

Chất thải rắn là gì?
Chất thải rắn với thể được tái sử dụng và tái chế

Luật môi trường quy định phân loại và xử lý chất thải rắn thành hai nhóm: chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp.

2. Phân loại xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Cách phân loại rác thải

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, tư nhân được phân thành 3 nhóm:

 • Chất thải rắn với khả năng tái sử dụng và tái chế;
 • Thức ăn thừa;
 • Chất thải rắn sinh hoạt khác.
Chat thai ran la gi.webp

Hộ gia đình, tư nhân tại khu vực tỉnh thành phải lưu giữ, chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt sau lúc phân loại theo quy định thành bao so bì để chuyển giao như sau:

 • Chất thải rắn với khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển ủy quyền tổ chức, tư nhân để tái sử dụng, tái chế hoặc cho hạ tầng với chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;
 • Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đóng gói theo quy định và chuyển ủy quyền hạ tầng với chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Chất thải thực phẩm với thể được sử dụng làm phân hữu cơ, làm thức ăn cho gia súc.

Đối với hộ gia đình, tư nhân tại khu vực nông thôn với phát sinh chất thải rắn sinh hoạt sau lúc phân loại theo quy định thì việc quản lý như sau:

 • Khuyến khích sử dụng tối đa phế truất phẩm thực phẩm để làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi;
 • Chất thải rắn với khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển ủy quyền tổ chức, tư nhân để tái sử dụng; hạ tầng tái chế hoặc hạ tầng với chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;
 • Chất thải thực phẩm không thể làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi phải chuyển ủy quyền hạ tầng với chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;
 • Chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đóng gói theo quy định và chuyển ủy quyền hạ tầng với chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

3. Phân loại xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Phân loại xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân thành những nhóm sau:

 • Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường với thể tái sử dụng, tái chế làm vật liệu sản xuất;
 • Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng;
 • Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được xử lý.

Chủ hạ tầng sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất, khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức với phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường với trách nhiệm phân loại tại nguồn theo quy định; được bảo quản đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn công nghiệp thông thường chưa được phân loại phải được quản lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường mới được xử lý.

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường với lẫn chất thải nguy hại không phân loại được hoặc không phân loại được thì thực hiện quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất, khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển ủy quyền những đối tượng sau:

 • Cơ sở sản xuất trực tiếp làm vật liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Cơ sở sản xuất với chức năng đồng xử lý chất thải thích hợp;
 • Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường với chức năng thích hợp;
 • Cơ sở vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường đã thỏa thuận chuyển giao với những đối tượng quy định tại những điểm a, b và c khoản này.

Tổ chức, tư nhân phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý được tự tái chế, xử lý, đồng xử lý và thu hồi năng lượng lúc đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Được thực hiện bằng khoa học, dự án bảo vệ môi trường, thiết bị sản xuất sẵn với trong khuôn viên của hạ tầng phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường và phải đáp ứng những yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định;
 • Phải thích hợp với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo giám định tác động môi trường và giấy phép môi trường;
 • Không đầu tư mới lò đốt, bãi chôn lấp để xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, trừ trường hợp thích hợp với nội dung quản lý chất thải rắn trong những quy hoạch với liên quan.

Tổng hợp


Để lại bình luận

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu.