Đề bài hướng dẫn tự học toán lớp 4 – Tuần 15

Đề bài hướng dẫn tự học toán lớp 4 – Tuần 15

File tải về dưới bài.

Thứ 2

Bài 1: Tính:

a) 12300 : 300            b) 54500 : 50                     c) 49500 : 90               d) 101040 : 40

Bài 2: Tìm x:

a)             x × 30 = 210

b)             x × 15 + x × 5 = 2800

c)             (x + 15) × 50  = 13700           

d)             70 × x – 70 × 28 = 490

Bài 3: Một cửa hàng, ngày đầu bán 3574kg gạo và ngày thứ hai bán 4826kg. Biết rằng gạo được đóng vào các bao đều nhau, mỗi bao nặng 40kg. Hỏi cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu bao gạo?

Thứ ba

Bài 1: Đặt tính rồi tính

     a) 278 : 13

 b) 437 : 23

c) 765 : 51

d) 960 : 72

Bài 2: Tìm x:

a) x × 36 = 972

b) (x – 47) × 21 = 840

c)  x × 22 + x × 50  = 504

d) 729 : x =  81

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 560m, chiều rộng 48m. Người ta trồng khoai trên thửa ruộng đó, cứ 24m2 thì thu hoạch được 96kg khoai. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu yến khoai?

Thứ tư

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

              9984 : 24                              28508 : 52                                34667 : 67

Bài 2: Mua 35 cái bút bi hết  87500 đồng. Hỏi cần có bao nhiêu tiền để mua 40 cái bút như thế?

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

a)    654 × (3196 : 68)

b)    9072 : 81 + 39440 : 34

c)    3584 : 56 – 2530 : 46

d)    (1389 + 1978) : (4602 – 4565)

Thứ năm

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

          798 : 34                4589 : 23                  1682 : 58                 3782 : 73

Bài 2: Tìm m, biết:

a) 96000 : m : 5 = 60                                 b) 5610 – m  × 25 = 1935            

Bài 3: Thương của hai số bằng 468. Nếu giữ nguyên số bị chia và số chia gấp lên 18 lần thì được thương mới là bao nhiêu?

Đề bài hướng dẫn tự học toán lớp 4 – Tuần 15:


Để lại bình luận

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu.